ظروف پت (PET)

عسلی درب دار لولایی 4سانت(دلی 200)

عسلی درب دار لولایی 4سانت(دلی 200)
عسلی درب دار لولایی3 سانت(دلی 150)

عسلی درب دار لولایی3 سانت(دلی 150)
لانچ کوتاه

لانچ کوتاه
لانچ بلند

لانچ بلند
فوکری بلند

فوکری بلند
فوکری کوتاه

فوکری کوتاه
دلی کوتاه(دلی 250)

دلی کوتاه(دلی 250)
دلی بلند(دلی 500)

دلی بلند(دلی 500)
ديس تخت

ديس تخت
ديس گود

ديس گود
دیس دو پرس 3 سانت

دیس دو پرس 3 سانت
دیس دوپرس 4 سانت

دیس دوپرس 4 سانت
ديس دو پرس 5 سانت

ديس دو پرس 5 سانت
بالا