دو طرح توسعه ای جدید در گروه پتروشیمی پترول

دو طرح توسعه ای جدید در گروه پتروشیمی پترول

دو طرح توسعه ای جدید در گروه پتروشیمی پترول

مدیرعامل شــرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (پترول) گفت: این شــرکت به زودی ساخت دو طرح جدید پتروشیمی را با هدف تکمیل زنجیره ارزش، اشتغال آفرینی پایدار، جلوگیری از واردات این محصولات و شــکوفایی اقتصاد در مناطق کمتر توســعه یافته آغاز می کند.

رسول اشــرف زاده با اعلام این مطلب افزود: با توجه به حرکت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به سمت توسعه صنایع تکمیلی محصولاتی که در این صنایع تولید می شــود، راهبردی و ارزش آفرین هستند و از خروج ارز از کشور نیز جلوگیری خواهد شد.

وی اظهار داشــت خوراک طرح های مذکور از طریق شرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس تامین و در نهایت این طرح ها زمینه ساز ارتقای زنجیره ارزش و توسعه صنایع تکمیلــی در مجموعه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس خواهند شد.

وی از احداث طرح اتیلن اکســاید با ظرفیت تولید ۶۸ هزار تن در سال نام برد و گفت: خوراک این محصول اتیلن و میزان سرمایه گذاری آن 110 میلیون یورو طی مدت ٣۶ماه می باشد.

اشرف زاده طرح اتیلن پروپیلن دی از مونومر را از دیگر طرح های توســعه ای پترول یادکرد و افزود: ظرفیت این طرح با 50 هزار تن در سال می باشــد و خوراک آن اتیلن و پروپیلن است همچنین ســرمایه گذاری این طرح 154 میلیون یورو می باشــد که طی برنامه ریزی صورت گرفته دوره ساخت آن ٣۶ ماه می باشد.

اشــرف زاده: تکمیــل زنجیــره ارزش، جلوگیری از خام فروشی، توسعه صنایع تکمیلی، جلوگیری از واردات برخی محصوالت، اشتغال آفرینی پایدار در مناطق کمتر توسعه یافته کشور و توسعه محصوالت متنوع و راهبردی را از اهداف اساسی اجرای دو طرح جدید عنوان کرد.

بالا